Český svaz ochránců přírody
Regionální sdružení v Brně

NNO JM kraje

 Představení projektu 
„Prosazování principů trvale udržitelného rozvoje a účasti veřejnosti 
v přípravě rozvojových strategií na úrovni Jihomoravského kraje“

Financováno z programu PHARE Evropské unie.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje ČSOP, Regionálního sdružení v Brně a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropského společenství.
Cílem projektu je zajištění aplikace principů trvale udržitelného rozvoje a účasti veřejnosti při projednávání a naplňování rozvojových strategií Jihomoravského kraje (dále jen JMK) prostřednictvím aktivních ekologických NNO se zkušenostmi v procesech strategickém plánování, prosazování práv veřejnosti na přístup k informacím a procesech účasti veřejnosti v rozhodování. Projekt je zaměřen rovněž na popularizaci systému fungování nově vzniklých samosprávných celků a vytvoření informační a komunikační sítě NNO na úrovni kraje.


Dílčí cíle projektu:
Vytvoření fungující komunikace mezi ekologickými a příbuzně zaměřenými NNO v JM kraji, vytvoření zázemí pro zástupce NNO v expertních skupinách a komisích kraje
Rozšíření počtu NNO zapojených do přípravy a naplňování Programu rozvoje Jihomoravského kraje
Zvýšení porozumění veřejnosti strukturám krajské samosprávy, procesům rozhodování a zohledňování principů trvale udržitelného rozvoje (dále jen TUR) ve všech oblastech a projektech rozvoje JM kraje
Zvýšení povědomí občanů o legislativě EU v oblasti ŽP a přínosech ochrany ŽP pro rozvoj kraje
Aplikace principu partnerství na příkladě modelového projektu Čistá přehrada
Uznání NNO jako rovnocenného partnera pro samosprávu JM kraje
Obhajování rovného a transparentního přístupu k finančním zdrojům na úrovni kraje pro organizace z různých sektorů
Konkrétní náplň projektu 
Koordinační skupina – vytvoření informačního a pracovního zázemí pro zvolené zástupce ekologických NNO v expertních skupinách a komisích JMK.
Aktivita spočívá ve vytvoření servisního místa, které bude pro zvolené zástupce do komisí kraje zajišťovat komunikační a administrativní zázemí. Centrum bude tvořeno kanceláří RS ČSOP, vedoucím projektu (Jana Drápalová) a asistentem (Martin Nawrath). 
Činnost centra bude spočívat v:
pořádání koordinačních schůzek zvolených zástupců NNO 1krát za čtvrt roku, zpracování a publikace zápisů a závěrů ze schůzek
sledování procesů přípravy a realizace strategických dokumentů na krajské úrovni (PRJMK, krajská koncepce odpadového hospodářství aj.) a pravidelné informování zástupců NNO o těchto procesech, termínech jednotlivých fází procesu, atd.
zprostředkování informací o aktivitách zástupců NNO v skupinách pro ostatní cílové skupiny, především pro partnery NNO z jiných oblastí
pořádání schůzek expertních nevládních skupin pro jednotlivé oblasti, které budou formulovat doporučení pro zástupce doporučovat PRKU (tuto aktivitu doporučila Regionální konference NNO jako prostředek zlepšování vzájemné komunikace spolupráce NNO v jednotlivých oblastech
vedení adresářů, správa internetových stránek, emailová konference
Informační bulletin – občasník (ke stažení na stránce Novinky)
Realizátoři projektu budou pravidelně sumarizovat aktuální informace (informace o plánovacích procesech kraje, finančních nástrojích, návody k zapojení, kontakty, aktuální zajímavosti) pro ekologické i ostatní NNO a poskytovat je prostřednictvím relevantních informačních kanálů
Spolupráce při pořádání Regionální konference NNO (REKO)
Tým projektu bude spolupracovat s dalšími NNO při zajištění Regionální konference NNO. Podrobnosti o spolupráci nevládních organizací v rámci Jihomoravského kraje na www.rekojmk.cz
Vydání publikace Aktivní Jihomoravan
Publikace by měla populární formou osvětlit veřejnosti principy nového krajského upořádání, kompetence kraje v oblasti ŽP, význam zavádění evropské legislativy v oblasti ŽP na regionální úrovni a možnosti participace veřejnosti v rozhodovacích procesech na úrovni kraje.
Modelový projekt – Čistá přehrada
Příklad řešení regionální priority v oblasti životního prostředí pomocí partnerství a spolupráce
Na příkladu řešení problémů kvality vody v brněnské přehradě bude představen model široké spolupráce různých partnerů, odpovědných organizací a vědeckých i nevládních institucí v jihomoravském kraji nutný pro řešení problému regionálního významu. Komplexnímu přístupu k řešení problému dosud bránily roztříštěné kompetence a neexistence koordinace na regionální úrovni. Vznik krajské samosprávy umožňuje hledat novou kvalitu v přístupu k řešení a managementu projektu.
V průběhu roku 2002 bude ve spolupráci s Městskou částí Brno-Bystrc zajištěno zapracování priority řešení brněnské přehrady do Programu rozvoje Jihomoravského kraje, uspořádán seminář k prezentaci navrhovaných opatření, včetně opatření v povodí řeky Svratky.
Realizátoři projektu uspořádají koncem roku 2002 plánovací Workshop, který bude zaměřen na vytvoření akčního plánu k řešení problému znečištění Brněnské přehrady, vytipování jednotlivých partnerů, rolí jednotlivých institucí a orgánů veřejné správy a finančnímu zajištění projektu. Realizátor projektu předpokládá využití zkušeností s metodami vytváření mezisektorového partnerství a cíleně orientovaného pánování. Zároveň budou realizátoři projektu navazovat na dlouhodobou spolupráci s občanskými aktivitami a sdruženími, která se snaží na situaci na brněnské přehradě upozorňovat (Ochránci přírody a krajiny brněnské přehrady). 
Případová studie bude zaměřena na popis procesu vytváření partnerství a současně bude shrnovat výsledky plánovacího workshopu (případová studie ke stažení na stránce Novinky).
Modelový projekt bude řešen realizátory projektu v rámci širšího realizačního týmu složeného ze zástupců ÚMČ Brno-Bystrc, Krajského úřadu JMK – odboru životního prostředí, Magistrátu města Brna – odboru životního prostředí, Povodí Moravy a.s.
Partneři projektu
ZO ČSOP Veronica
V rámci projektu bude Veronica zajišťovat účast expertů v komisích kraje, expertních komisích pro PRJMK, v pracovních skupinách, na kulatých stolech, bude zajišťovat mediální prezentaci projektu (tiskové konference, časopis Veronica) a bude zajišťovat vydání publikace Aktivní Jihomoravan.
Sdružení pro podporu občanských aktivit (SPOA)
V rámci projektu bude SPOA zajišťovat organizaci a facilitaci kulatých stolů, přípravu a zápisy pracovních skupin, přípravu publikace Aktivní Jihomoravan, síťování a propojování některých informačních aktivit.
Brněnská asociace nevládních a neziskových organizací (BANNO)
V rámci projektu bude zajišťovat distribuci informací prostřednictvím občasníku BANNO, svého e-mailového distribučního listu apod. Bude se podílet na organizování REKO, činnosti pracovních skupin.
Rezekvítek
Bude zajišťovat účast v komisi pro výchovu a vzdělávání kraje, zpracování a prosazování koncepce ekologické výchovy a promítnutí jejích výstupů do programových dokumentů kraje.
Dopravní klub
Bude zajišťovat účast v Dopravní komisi kraje a v expertní skupině pro dopravu. Bude zajišťovat komunikaci mezi NNO v oblasti dopravní koncepce a informovanost organizací sdružených v Brněnském dopravním kruhu.