Český svaz ochránců přírody
Regionální sdružení v Brně

Úvod

 Kdo jsme

ČSOP, Regionální sdružení v Brně je dobrovolné sdružení základních organizací ČSOP především v okresech Brno a Brno-venkov. Základní organizace se v roce 1991 sdružily s cílem vzájemné spolupráce při ochraně přírody, provozování a společného využívání Domu ochránců přírody (tehdy Zeleného domu), vydávání časopisu ochránců přírody Veronica, vytváření odborných skupin, společného naplňování ekologické politiky a vytváření společenského klimatu příznivého ekologickému jednání občanů (výtah ze zřizovací listiny).

V současné době sdružuje 11 základních organizací. Sídlem Regionálního sdružení v Brně je Dům ochránců přírody na Panské 9 v centru města Brna, kterého je současně majitelem. Dům je památkově chráněn a po opravě v letech 1991 až 1994 slouží výhradně neziskovým aktivitám v oblasti ochrany přírody a poskytování informací o životním prostředí pro veřejnost. Je zde rovněž upravená podkrovní místnost pro besedy, přednášky, tiskové konference a školení. Scházejí se zde také základní organizace ČSOP a jiné dobrovolné neziskové organizace. Společně tyto organizace zajišťují provoz a činnosti Ekocentra ČSOP s názvem "Dům ochránců přírody", jehož zřizovatelem je Regionální sdružení v Brně. Ekocentrum poskytuje informace a poradenství o programech a podporách ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Regionální sdružení v Brně je členem BANNO (Brněnská asociace nestátních a neziskových organizací v Brně), kde zastupuje všechny sdružené organizace ČSOP.

Regionální sdružení v Brně funguje jako Regionální centrum ČSOP pro Jihomoravský kraj. Regionální centrum ČSOP znamená, že RS v Brně zejména zastupuje současných 39 ZO v JM kraji vůči zastupitelským orgánům kraje a plní další funkce v rámci organizační struktury ČSOP (pořádá setkání ZO, semináře, krajská shromáždění ap.).

 

Regionální centrum ČSOP – předseda:

  Ing.Oldřich Bednář,
tel.: 542 422 753
www.csopbrno.cz
e-mail: rscsop.brno@veronica.cz
pozor: email je nový!!

Dům ochránců přírody, Panská 9, 602 00 BRNO, je sídlem organizací:

  ČSOP Regionální sdružení v Brně,
tel.: 542 422 753, fax: 542 422 752
www.csopbrno.cz
e-mail: rscsop.brno@veronica.cz
  Základní organizace ČSOP Veronica,
tel.: 542 422 750
www.veronica.cz
e-mail: veronica@veronica.cz
  Zelený telefon města Brna,
tel.: 542 422 750
Ekologická poradna Veronica
  některých dalších organizací

Otevírací doba – viz aktuální kalendář akcí.

Internetové stránky našich partnerských organizací:

  ZO ČSOP Veronica
ČSOP Ústřední výkonná rada
Ministerstvo životního prostředí ČR
Státní fond životního prostředí ČR

Používané zkratky:

  BANNO – Brněnská asociace nestátních           a neziskových organizací
ČSOP – Český svaz ochránců přírody
EU – Evropská unie
CHKO – Chráněná krajinná oblast
CHÚ – Chráněné území
JMK – Jihomoravský kraj
MŽP – Ministerstvo životního prostředí
NNO – nestátní neziskové organizace
NPR – Národní přírodní rezervace
OŽP – Odbor životního prostředí
PP – Přírodní památka
RC – Regionální centrum
REKO – Regionální konference
RS – Regionální sdružení
SFŽP – Státní fond životního prostředí
SPOA – Sdružení pro podporu           občanských aktivit
TUR – Trvale udržitelný rozvoj
ÚMČ – Úřad městské části
VKP – Významný krajinný prvek
ZO – Základní organizace
ŽP – Životní prostředí