Cenu Jana Šmardy ustavil v roce 1995 sněm Regionálního sdružení ČSOP v Brně, aby byly oceněny konkrétní projekty v ochraně přírody a krajiny, ona dlouhodobá a nezištná činnost, přispívající k zachování přírodních hodnot. Cena byla nazvána podle významného brněnského botanika a ochranáře doc. Jana Šmardy, autora prvního uceleného návrhu sítě chráněných území v zemi Moravskoslezské, publikovaného již v roce 1947. S touto cenou je spojena odměna 10 000 Kč.

Od roku 2020 se uděluje nová cena pod názvem Cena Jana Šmardy a Antonína Bučka.

Seznam laureátů

1995 RNDr. Miroslav Šebela, vedoucí zoologického oddělení Moravského zemského muzea v Brně, za vytvoření přírodní památky Betlém a patnáctiletou péči o zachování druhové rozmanitosti tohoto přírodně cenného území.

1996 Sylva a Zdeněk Kohoutovi ze základní organizace ČSOP v Pozořicích za vybudování Ekostřediska Jelenice, vybudování a údržbu studánek v Hostěnických lesích a péči o mokřadní orchideovou louku, která je od roku 1994 v majetku ZO.

1997 Mgr. Libuše Šamánková z Brna za zásluhy o vybudování několika desítek biokoridorů a biocenter na Jižní Moravě, v krajině s naprostým nedostatkem přírodních prvků.

1998 Mgr. Miroslav Janík z Valašských Klobouk za vybudování střediska Kosenka, ochranu přírody a krajiny jižního Valašska péčí o karpatské louky a rozvoj místního společenství.

1999 Renáta a Josef Ferencovi z Brna za dlouholetou úspěšnou snahu o vyřešení migrace obojživelníků u PP Žebětínský rybník.

2000 Jan Lukášek se ZO Apollo za navrácení populace Jasoně červenookého na jeho původní lokalitu – vrch Kotouč u Štramberka

2001 Ing. Jiří Saul z České u Brna za celoživotní přínos ochraně přírody v regionu

2002 RNDr. Miloš Holzer z Olomouce za významný přínos pro návrat raků do moravských vod

2003 RNDr.Matilda Jatiová z Brna za záchranu orchidejových lokalit a za vytipování lokalit pro soustavu Natura a evropskou sít chráněných území

2004 Doc. Ing.Jaroslav Horák za celoživotní angažovanost o krajinu jihomoravských údolních niv a významný podíl na zakládání větrolamů na jižní Moravě a profesoru Daliboru Povolnému
za celoživotní přínos ochraně přírody zejména v oboru entomologie.

2005 Anna Brzobohatá, starostka obce Šakvice, za přípravu a realizaci lokálního biokoridoru Obecní hájek v blízkosti Novomlýnských nádrží

2006 Milan Orálek z Valašského Meziříčí za dlouhodobý přínos k popularizaci ochrany přírody a ČSOP na veřejnosti a zásluhy na ochraně velkých šelem v Beskydech

2009 Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc. z Brna za celoživotní přínos pro ochranu ptáků a zvýšení povědomí o chování ptačích společenství v naší krajině spojené s rozsáhlou publikační činností.

2010 Petr Orel z Nového Jičína za zásluhy o vybudování a dlouholetý provoz záchranné stanice po ohrožené živočichy v Bartošovích

2014 Ing. Václav Čermák z Brna za dlouhodobé prosazování přírodě blízkého a ekologicky udržitelného způsobu úprav vodních toků

2017 Jiří Bartl – ornitolog, fotograf z Rousínova za dlouholetý přínos pro popularizaci a ochranu přírody na Jižní Moravě

2019 doc. Ing. Antonín Buček, CSc. (in memoriam) – lesník, krajinný ekolog, vysokoškolský učitel

Cena Jana Šmardy a Antonína Bučka (od roku 2020)

2020 RNDr. Mojmír Vlašín – ochranář a vysokoškolský učitel